உலகின் முதன்முறையாக உசிலம்பட்டி தேவர் கல்லூரியில் இயற்கை அன்னைசிலை

உசிலம்பட்டி தேவர்கல்லூரியில் இயற்கை அன்னை சிலை நிறுவப்பட்டது