உசிலம்பட்டி பகுதியில் முதன் முறையாக நவீன நாடகம்

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகில் உள்ள அருள் ஆனந்தா் கல்லூாியில் நவீன நாடகம்  கல்லூாியின் முதல்வா் தலைமையில் நடைபெற்றது தமிழ்ஔி தொலைக்காட்சியின் ஔிப்பதிவில் 

உங்கள் கருத்துக்களை பதி செய்க

9159555110