உசிலம்பட்டியில் வீணாகும் தண்ணீர் கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள் கவலையில் மக்கள்

உசிலம்பட்டி தொகுதியில்  உள்ள  நிகழ்வுகளை செய்திகளாக பதிவு செய்ய தொடர்பு.கொள்ள வேண்டிய எண்கள்  தமிழ்ஔி

9880029401

9159555110